הצהרת מתנדב – חינוך

1. המבוא לכתב הצהרה זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו. 

2. אני מצהיר כי הנני עומד, טרם יציאתי לתוכנית, בתנאים המקדימים ליציאה לתוכנית לרבות התחייבותי לשלושה חודשים כמתנדב, תשלום דמי ההשתתפות, מעבר בהצלחה של תהליך המיון, כשירות רפואית ונפשית להשתתף בתוכנית וחתימתי על כתב הצהרה זה על כלל סעיפיו.

3. אני מצהיר כי אינני סובל ממצב בריאותי כל שהוא( לרבות בתחום בריאות הנפש) אשר עשוי להגביל את כשירותי להשתתף בTEN. ואדווח על טיפול תרופתי במידת הצורך לפני יציאתי לתוכנית.

4. TEN לא תהיה אחראי ת בשום אופן למתן טיפול רפואי או נפשי עבורי . האחריות לכיסוי הרפואי בכל הנוגע לביטוח רפואי הינה באחריותי האישית בלבד. יינתנו לי דגשים והוראות על סעיפי חובה בביטוח.

5. אני מסכים כי במקרה של התפרצות מחלה שעל פי חוות דעת מקצועית שTEN תקבל, תגרום סיכון לעצמי או לסביבה רשאי TEN לסיים את השתתפותי בפעילות בשטח.  

6. ידועים לי ומוסכמים עלי הפרטים המלאים לגבי מטרת TEN ותנאיו לרבות האמור בנספח תיאום הציפיות ובאתר TEN. הוסבר לי וידוע לי שמדובר במדינות מתפתחות בעלות רמת סיכון פלילי ובטיחותי גבוהה ביחס למדינת ישראל ומדינות מערביות ומפותחות אחרות.  

7. ידוע לי כי בהשתתפותי בתהליך המיון וימי ההכנה באמצעותכם וכן בחתימתי על כתב זה אין כדי לחייב את הסוכנות להוציאני לתוכנית, וכי הסוכנות רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי, לא להוציאני לתוכנית או לסיים את תקופת התנדבותי טרם סיומה הרשמי. הריני מוותר בזאת על כל טענה ודרישה בקשר לביטול נסיעתי או סיום מוקדם, לרבות ימי ההכנה והוצאותיי בתוכנית.  

8. תשלום  

א. ידוע לי כי השתתפותי בתוכנית ממומנת ברובה על ידי תורמים ומצד שני השתתפותי מותנית בכך שאשלם דמי השתתפות בסך 5,000 ₪ (להלן: "דמי ההשתתפות").  

ב. אני מתחייב לבצע את התשלום על ידי לינק לתשלום בכרטיס האשראי כמפורט במייל כתוב. ו/או בהעברה בנקאית לחשבון הבנק ע"ש חברת דרומה- צפונה תיקון עולם בע"מ, בנק לאומי, סניף 912  חשבון בנק 266200/87.

ג. ידוע לי ומוסכם עליי שהתשלום הוא עבור TEN כולו ואם אעזוב, בין ביוזמתי ובין ביוזמת הסוכנות היהודית ו/או תן, לפני סיום ה תוכנית או אם החסרתי ימים מהתוכנית מכל סיבה שהיא עלות ההשתתפות בתוכנית נשארת קבועה (חישובי עלויות המרכז לוקחים בחשבון את השתתפותי המלאה). לפיכך דמי ההשתתפות בתוכנית לא יוחזרו.  

ד. על אף האמור לעיל, במקרה של ביטול השתתפותי עד שמונה שבועות לפני תחילת תקופת התוכנית הסוכנות תשיב לי 1/2 מדמי ההשתתפות בתוכנית. במקרה וביטלתי השתתפותי בתוכנית פחות משמונה שבועות לפני תחילת התוכנית, ידוע לי כי לא יוחזר הסכום ששולם עבור TEN כלל. 

9. טיסות ושהות  

א. ידוע לי כי באחריותי לדאוג לכל הנכלל בהגעה ויציאה מהמרכז ולשאת על חשבוני בעלויות – הטיסה, הוויזה, החיסונים, סופי שבוע חופשיים והביטוח הרפואי (כמפורט להלן).  

ב. ידוע לי כי הסוכנות תספק לי בתקופת התוכנית מגורים במרכז, 3 ארוחות צמחוניות ליום ותחבורה למקום ההתנדבות (לא כולל: הוצאות אישיות כגון מסעדות, טיולים אישיים, כביסה, טלפונים וכו').  

ג. ידוע לי כי אם מכל סיבה שהיא תבוטל נסיעתי, אחזור ט רם מועד סיום רשמי או אצטרך לשנות את מועד הגעתי למרכז, אשא במלוא הוצאות השינוי.  

ד. ידוע לי כי אם אחליט להאריך את תקופת שהייתי בחו"ל טרם תקופת התוכנית ו/או אחריה, תהיה הארכה זו על אחריותי ועל חשבוני, לרבות מקום לינה, הארכת וויזה והביטוחים.  

ה. אני מתחייב כי אדאג /דאגתי להנפיק עבור עצמי וויזה ככל שיש בה צורך במדינת היעד טרם יציאתי, וכי עלי לדאוג להארכת הוויזה ככל שאשאר במדינת היעד. ידוע לי כי אין הסוכנות אחראית על תהליכי הוצאת הוויזה בקונסליית מדינת היעד וכי סיוע של הסוכנות אינה מהווה לקיחת אחריות זו.  

ו. ידוע לי כי נשיאת חפצים אישיים, לרבות חפצים יקרי ערך, הינה באחריותי הבלעדית, ואני מוותר בזאת על כל טענה ודרישה בקשר לנזק ו/או אובדן של חפציי. יתרה מכך ידוע לי כי הסוכנות ממליצה להימנע במידת האפשר מהבאת חפצים יקרי ערך ולבטח חפצים אלו על פי צורך.  

ז. אני מתחייב לפעול במרכז על פי הנחיות הביטחון כפי שנקבעו על ידי חטיבת הביטחון ועליהם קיבלתי/אקבל תדריך טרם יציאתי כאמור בסעיף 8 להלן.  

ח. ידוע לי כי האחריות הביטחונית של הסוכנות הינה ממוקדת במרכז המתנדבים ובמצבי חירום במדינת היעד.  ט. כמו כן, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ידוע לי כי סופי השבוע החופשיים (סופי השבוע מחוץ ללו"ז, בממוצע פעם בשבועיים) הם באחריותי המלאה, והסוכנות אינה מחויבת לספק עבורי מזון ומחיה.  

י. אני מתחייב להתחסן טרם יציאתי במגוון החיסונים הנדרשים ליעדי TEN על פי דרישות והמלצות משרד הבריאות, מרפאת המטיילים והרופא המטפל.  

יא. ידוע לי כי פעילויות TEN מתקיימות לאורך שעות היום והערב ובצמוד ללו"ז פעילות מוסדר.  

יב. ידוע לי ומוסכם עליי כי כל נסיעה, מפגש ובילוי פרטיים, שלא במסגרת או בקשר לTEN, במהלך תקופת ההתנדבות, יהיו באחריותי ועל חשבוני הפרטי בלבד. הריני לאשר כי לא תהיה לכם כל חבות ואחריות עבור הנ"ל.  

10. ביטוח רפואי  

א. ידוע לי כי הסוכנות אינה מספקת או מחזיקה בביטוח רפואי המכסה את השתתפותי בTEN.  

ב. אני מתחייב לרכוש על חשבוני ביטוח רפואי שיכסה אותי בכל תקופת התוכנית, אשר יכסה תאונות הקשורות לפעילויות בתוכנית ובכל אירוע, טיול או פעילות אחרת.  

ידוע לי כי חובה על הביטוח לכלול כיסוי הכולל:  

גבול אחריות בפוליסה– לא פחות מ – 750,000.00$.  

השתתפות עצמית לאירוע – עד 50$ .

הכללת הכיסויים הבאים חובה כחלק מהפוליסה בתוך גובה הכיסוי:  

  • ספורט אתגרי (פירוט ענפי הספורט הכלולים)  
  • איתור וחילוץ  
  • הטסה ופינוי רפואי  
  • העברת גופה  
  • הארכת שהות עקב סיבות רפואיות  
  • המשך טיפול רפואי בארץ 
  • טיפול חרום שיניים  

פוליסה כוללת כיסוי למטען אישי וכן ביטוח תאונות אישיות.  

במקרה של מצב רפואי קיים תכלול הפוליסה הרחבה למחלות קיימות/ מצב רפואי קיים ללא החרגות.  

אני מתחייב לוודא זמינות של רופא מטעם הביטוח אשר יתן לי מענה מקוון. ולברר תוך כמה זמן המענה ינתן עבורי במידת הצורך.  

ג. ידוע לי כי הסוכנות אינה צד מעורב בתביעה מול חברת הביטוח. הגשת תביעות והחזרי כספים יעשו על ידי ובאחריותי ישירות מול חברת הביטוח.  

ד. ידוע לי כי כתנאי ליציאתי לתוכנית עלי להמציא לכם אישור רפואי חתום ע"י רופא, בנוסף להגשת סיכום רפואי מפורט. אני מתחייב למסור לכם מידע רפואי ונפשי מלא אודותיי.  

ה. אני מתחייב כי טרם יציאתי ל תוכנית אשלח לסוכנות אישור על עשיית ביטוח רפואי לרבות מספר הפוליסה ומגבלות רפואיות רלוונטיות.  

ו. טיפול רפואי: אני מצהיר ומתחייב לוותר על כל טענה או דרישה כנגד הסוכנות בהקשר של טיפול רפואי או שירות רפואי כלשהו במסגרת או בעקבות פעילותי במהלך השתתפותי בתוכנית.  

ז. אחריות על סיכון :ידוע לי כי TEN כולל מגוון פעילויות, לרבות פעילות פיזית ומגע עם האוכלוסייה המקומית. אני לוקח על עצמי מרצון, באופן מלא וללא תנאי את הסיכון לפגיעה או נזק לרבות מחלה, ככל שיקרו במהלך הפעילויות, ומשחרר את הסוכנות ומי מטעמה מכל אחריות לנזק כאמור. 

11. חסות ביטחונית  

א. אני מתחייב לעבור תדריך בטחון של מחלקת הביטחון של הסוכנות טרם יציאתי למרכז במועד כפי שייקבע על ידי הסוכנות, לחתום על המסמכים כפי שאדרש על ידם ולפעול על פי הנחייתם. אני מתחייב כי אם ימנע ממני להגיע לתדריך במועד שיקבע כאמור אדאג לקבל את תדריך הביטחון במועד מאוחר יותר, טרם נסיעתי.  

ב. אני מתחייב להישמע ולהקפיד על הוראות הביטחון בין שנתנו במסגרת התדריך המקדים או מאוחר יותר, וכי אי ציות עלול לגרור לסיום השתתפותי בתוכנית. 

ג. ידוע לי כי קיימת חסות ביטחונית בבית המתנדבים לאורך כל השנה.  

ד. ידוע לי כי קיימת חסות ביטחונית למצבי חירום בכל מקום במדינת היעד.  

12. הוראות מוסכמות  

א. ידוע לי כי עלי להישמע ולקיים את הוראות הסוכנות, מנהלי המרכז ומטה תן, שיינתנו לי על ידי הסוכנות בכל הכרוך והנובע מפעילותי בTEN וכן לנהוג בהתאם להוראות חוקי מדינת ישראל, החוקים המקומיים במדינת המרכז (ככל שהם עולים בקנה אחד עם ערכי יסוד ומוסר) ומטרות TEN ולהתנהג בצורה נאותה, הולמת וייצוגית.  

ב. ידוע לי כי לאורך כל תקופת ה תוכנית חל עלי איסור לעסוק בפעילות פוליטית או אידיאולוגית מכל סוג שהוא, לרבות ייזום, השתתפות, עבודה, התנדבות בכנסים או בפעילויות, לרבות בהפגנות ומחאות, במפגשים פוליטיים ואידיאולוגיים, וכן יצירת קשר או ייצוג של גוף בעל אופי פוליטי או אידיאולוגי. הנני מתחייב בזאת שלא לעסוק בפעילות הנ"ל.  

ג. ידוע לי כי עליי לקיים יחסים מקצועיים בלבד מול הצוות המקצועי של המרכז ו/או הקהילה המקומית ויחסים רומנטיים ו/או אינטימיים אינם מותרים במהלך תקופת ההתנדבות.  

ד. ידוע לי כי אם לא אשמע ואקיים את ההוראות כאמור לעיל ו/או אשתמש בסמים ו/או אלכוהול וכיו"ב או אנהג באלימות, הסוכנות תהיה רשאית לפעול על פי שיק ולדעתה הבלעדי, לרבות אי הוצאתי לTEN או החזרתי לישראל מהמרכז טרם סיום תקופת ההתנדבות. הוצאות החזרתי לארץ יחולו עלי לרבות כל ההוצאות הנוספות שיוצאו, ככל שיוצאו, בגין החזרתי, ואני אהיה חייב להשיב סכומים אלו לסוכנות בהתאם לדרישתכם . 

13. כללי  

א. ידוע לי כי השתתפותי בכל ימי ההכנה הינו תנאי לאישור יציאתי לתקופת ההתנדבות. אני מתחייב להיות נוכח ושותף פעיל ולומד בימי ההכנה המהווים תשתית של ידע הכרחי – מקצועי ואתי לעשייה המתמשכת במרכז ההתנדבות.  

ב. ידוע לי כי במהלך התוכנית יכול ואצולם או ארואיין, בסטילס, בווידיאו או בהקלטת אודיו (להלן: " החומרים "), על ידי הסוכנות ומי מטעמה. בחתימתי על כתב זה אני נותן לסוכנות את מלוא הזכויות בחומרים אלו וכן בחומרים שאעביר אליכם לשימושכם (בכפוף לקבלת קרדיט כדין), ואני מקנה לסוכנות רשות להשתמש בחומרים לצרכיה ולפי שיקול דעתה ללא תמורה כלשהי. אני מוותר על כל טענה בנוגע לשימוש של הסוכנות ומי מטעמה בחומרים הנ"ל. ידוע לי שהסוכנות איננה ולא תהיה אחראית לשימוש לא ראוי שיעשה בחומרים אלו על ידי צד שלישי.  

ג. ידוע לי כי אין בנסיעתי ובהשתתפותי בתהליך המיון ויום ההכנה באמצעותכם או בהשתתפותי ההתנדבותית בTEN כדי ליצור ביני לבינכם יחסי עובד -מעביד , יחסי שולח -שלוח, יחסי נאמנות וכיו"ב. 

ד. ידוע לי כי האחריות להסדרת תשלומים במוסד לביטוח לאומי בישראל וברשויות המס מכל מין וסוג שהוא בגין ועקב ובהקשר לנסיעתי ל TEN, חלה אך ורק עלי. הריני לאשר כי אין ולא תהיה עליכם כל חבות לתשלום או תוספת תשלום בגין נסיעתי, ולא תהיינה לי כל טענות ודרישות כלפיכם בגין תשלומים אלה.  

ה. אני מצהיר כי קראתי את המידע המופיע באתר TEN – 

www.tenvolunteers.org והאמור בו ידוע לי ומקובל עלי. ידוע לי כי המידע באתר מתעדכן מעת לעת וכי הנוסח האחרון הוא המחייב.  

ו. ידוע לי כי הפרויקטים המתקיימים בTEN הינם נכסיה הרוחניים-בלעדיים של TEN ואיני רשאי לעשות בהם שימוש/שינוי/התערבות לתועלתי או לתועלת אחרים בתקופת ההתנדבות ולאחריה שלא בהסכמה כתובה של מטה TEN.  

ז. אני מתחייב כי במהלך תקופת התוכנית ולאחריה, לא אעביר לאחר ו/או אעשה כל שימוש במידע השייך לסוכנות, או במידע שהגיע אלי במסגרת TEN ואשר אינו נחלת הכלל, לרבות מידע הנוגע לצנעת הפרט ומידע רגיש לTEN בדבר פיתוח פרויקטים ייחודיים, רעיונות ויוזמות, דרכי שיווק, דרכי גיוס ופיתוח משאבים  

וכן פרטים בדבר מערך התורמים של הסוכנות ולא אפגע בדרך כלשהי בשמה הטוב של הסוכנות. ח. אני מתחייב למלא את התפקיד שיוטל עלי במסגרת התנדבותי, במסירות ובנאמנות, להשתמש בכל כישורי, ידיעותיי וניסיוני לתועלת התוכנית ולקידומה, וזאת ברמה גבוהה ויעילה וכפי שיקבע ע"י TEN, ולציית להוראות מנהלי התוכנית או מי מהם, הנוגעות לאופן ביצוע התוכנית , המשמעת וההתנהגות.  

ט. אני מתחייב להודיע למנהלי TEN, מיד וללא דיחוי על כל נושא אשר לגביו יש לי עניין אישי ו/או עלול ליצור ניגוד אינטרסים עם השתתפותי בתוכנית.  

י. אני מאשר/ת שלא קיים על שמי רישום פלילי בישראל ובעולם.

Hey there!

Got questions? We're here to help!
Connect with a TEN representative by selecting the relevant program for you: