הצהרת מתנדב – בריאות

הואיל: ו- TEN  (להלן "TEN" או "תן") של הסוכנות היהודית לא"י המופעל באמצעות חברת דרומה צפונה תיקון עולם (להלן יחד "הסוכנות") יזם פעילות התנדבותית בקרב אוכלוסיות מקומיות באזורים מתפתחים, שייעודה פיתוח בינלאומי באזורים אלו.

והואיל   ו- TEN הוא פרויקט מבוסס תרומות ברובו (למעט דמי השתתפות כמפורט להלן) והכולל מגוון פעילויות התנדבותיות, לימודים, סיורים, הרצאות מגורים ומזון;

 (להלן: "המרכז"), ואישרתם השתתפותי בהתאם לתנאי כתב הצהרה והתחייבות זו כמפורט להלן;

 

אי לכך הנני מצהיר בזאת כדלקמן:

1.     המבוא לכתב הצהרה זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

2.     אני מצהיר כי הנני עומד, טרם יציאתי לתוכנית, בתנאים המקדימים ליציאה לתוכנית לרבות התחייבותי לחודש התנדבות, תשלום דמי רישום, מעבר בהצלחה של תהליך המיון, כשירות רפואית ונפשית להשתתף בפרויקט וחתימתי על כתב הצהרה זה על כלל סעיפיו.

3.     אני מצהיר כי אינני סובל ממצב בריאותי כל שהוא (לרבות בתחום בריאות הנפש) אשר עשוי להגביל את כשירותי להשתתף בתוכנית. ואדווח על טיפול תרופתי במידת הצורך לפני יציאתי לתוכנית.

4.     TEN לא תהיה אחראית בשום אופן למתן טיפול רפואי או נפשי עבורי. האחריות לכיסוי הרפואי המפורט בפוליסת הביטוח.

5.     אני מסכים כי במקרה של התפרצות מחלה שעל פי חוות דעת מקצועית שמקבל הפרויקט תגרום סיכון לעצמי או לסביבה רשאי הפרויקט לסיים את השתתפותי בפעילות בשטח.

6.     ידועים לי ומוסכמים עלי הפרטים המלאים לגבי מטרת התוכנית ותנאיה לרבות האמור בנספח תיאום הציפיות ובאתר התוכנית. הוסבר לי וידוע לי שמדובר במדינות מתפתחות בעלות רמת סיכון פלילי ובטיחותי גבוהה ביחס למדינת ישראל ומדינות מערביות ומפותחות אחרות.

7.     ידוע לי כי בהשתתפותי בתהליך המיון וימי ההכנה באמצעותכם וכן בחתימתי על כתב זה אין כדי לחייב את הסוכנות להוציאני לתוכנית, וכי הסוכנות רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי, לא להוציאני להתנדבות או לסיים את תקופת התנדבותי טרם סיומה הרשמי. הריני מוותר בזאת על כל טענה ודרישה בקשר לביטול נסיעתי או סיום מוקדם, לרבות ימי ההכנה והוצאותיי בתוכנית.

 

8.     תשלום

א.     ידוע לי כי השתתפותי בתוכנית ממומנת ברובה על ידי תורמים ומצד שני השתתפותי מותנית בתשלום דמי הרשמה על סך 300 ₪, דמי ביטוח אחריות מקצועית רפואית והנפקת אישור עבודה מקומי בסך 700 ₪. סה"כ 1,000 ₪.

ב.     אני מתחייב לבצע את התשלום על ידי לינק לתשלום בכרטיס אשראי או בהעברה בנקאית לחשבון הבנק ע"ש חברת דרומה- צפונה תיקון עולם בע"מ, בנק לאומי, סניף 912 חשבון בנק 266200/87 או באמצעות כרטיס אשראי כמפורט באתר הפרויקט ו/ או במייל כתוב.

ג.      ידוע לי ומוסכם עליי שתשלום דמי הרישום לא יוחזר אם אעזוב בין ביוזמתי ובין ביוזמת הסוכנות היהודית ו/ או פרויקט תן, לפני היציאה לתוכנית ובמהלכו.

 

9.     טיסות ושהות

א.   ידוע לי כי באחריותי לדאוג לכל הנכלל בהגעה ויציאה מהמרכז ולשאת על חשבוני בעלויות- הטיסה, הוויזה, החיסונים והביטוח הרפואי (כמפורט להלן).

ב.    ידוע לי כי הסוכנות תספק לי בתקופת הפרויקט מגורים במרכז, 3 ארוחות צמחוניות ליום ותחבורה למקום ההתנדבות (לא כולל: הוצאות אישיות כגון מסעדות, טיולים אישיים, כביסה, טלפונים וכו')

 

 

ג.    ידוע לי כי אם מכל סיבה שהיא תבוטל נסיעתי לתוכנית, אחזור מההתנדבות טרם מועד סיומה הרשמי או אצטרך לשנות את מועד הגעתי למרכז, אשא במלוא הוצאות השינוי.

ד.    ידוע לי כי אם אחליט להאריך את תקופת שהייתי בחו"ל טרם תקופת ההתנדבות ו/ או אחריה, תהיה הארכה זו על אחריותי ועל חשבוני, לרבות מקום לינה, הארכת וויזה והביטוחים.

ה.   אני מתחייב כי אדאג/ דאגתי להנפיק עבור עצמי וויזה ככל שיש בה צורך במדינת היעד טרם יציאתי, וכי עלי לדאוג להארכת הוויזה ככל שאישאר במדינת היעד. ידוע לי כי אין הסוכנות אחראית על תהליכי הוצאת הוויזה בקונסוליית מדינת היעד וכי סיוע של הסוכנות אינה מהווה לקיחת אחריות זו.

ו.     ידוע לי כי נשיאת חפצים אישיים, לרבות חפצים יקרי ערך, הינה באחריותי הבלעדית, ואני מוותר בזאת על כל טענה ודרישה בקשר לנזק ו/או אובדן של חפציי. יתרה מכך ידוע לי כי הסוכנות ממליצה להימנע במידת האפשר מהבאת חפצים יקרי ערך ולבטח חפצים אלו על פי צורך.

ז.    אני מתחייב לפעול במרכז על פי הנחיות הביטחון כפי שנקבעו על ידי חטיבת הביטחון ועליהם קיבלתי/ אקבל תדריך טרם יציאתי כאמור בסעיף 8 להלן.

ח.   ידוע לי כי האחריות הביטחונית של הסוכנות הינה ממוקדת במרכז המתנדבים ובמצבי חירום במדינת היעד.

ט.   כמו כן, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ידוע לי כי סופי השבוע החופשיים (סופי השבוע מחוץ ללו"ז, בממוצע פעם בשבועיים) הם באחריותי המלאה, והסוכנות אינה מחויבת לספק עבורי מזון ומחיה.

י.     אני מתחייב להתחסן טרם יציאתי במגוון החיסונים הנדרשים ליעד הפרויקט על פי דרישות והמלצות משרד הבריאות, מרפאת המטיילים והרופא המטפל.

יא. ידוע לי כי פעילויות TEN מתקיימות לאורך שעות היום והערב ובצמוד ללו"ז פעילות מוסדר.

יב. ידוע לי ומוסכם עליי כי כל נסיעה, מפגש ובילוי פרטיים, שלא במסגרת או בקשר ל-TEN, במהלך תקופת ההתנדבות, יהיו באחריותי ועל חשבוני הפרטי בלבד. הריני לאשר כי לא תהיה לכם כל חבות ואחריות עבור הנ"ל.

 

10. ביטוח:

רפואי:

א.   ידוע לי כי הסוכנות אינה מספקת או מחזיקה בביטוח רפואי המכסה את השתתפותי ב-TEN.

ב.   אני מתחייב לרכוש על חשבוני ביטוח רפואי שיכסה אותי בכל תקופת ההתנדבות, אשר יכסה תאונות הקשורות לפעילויות בפרויקט ובכל אירוע, טיול או פעילות אחרת. ידוע לי כי על הביטוח לכלול כיסוי הכולל: 

ü                גבול אחריות בפוליסה- לא פחות מ- 750,000.00 $.

 

ü                השתתפות עצמית לאירוע- עד 50$.

ü                הכללת הכיסויים הבאים כחלק מהפוליסה בתוך גובה הכיסוי:

 

·                  ספורט אתגרי (פירוט ענפי הספורט הכלולים)

·                  איתור וחילוץ

·                  הטסה ופינוי רפואי

·                  העברת גופה

·                  הארכת שהות עקב סיבות רפואיות

·                  המשך טיפול רפואי בארץ

·                  טיפול חרום שיניים

 

ü                פוליסה כוללת כיסוי למטען אישי וכן ביטוח תאונות אישיות.

 

ü                במקרה של מצב רפואי קיים תכלול הפוליסה הרחבה למחלות קיימות/ מצב רפואי קיים ללא החרגות.

ü                אני מתחייב לוודא זמינות של רופא מטעם הביטוח אשר יתן לי מענה מקוון ולברר תוך כמה זמן המענה ינתן עבורי במידת הצורך.

 

 

ג.    ידוע לי כי הסוכנות אינה צד מעורב בתביעה מול חברת הביטוח. הגשת תביעות והחזרי כספים יעשו על ידי ובאחריותי ישירות מול חברת הביטוח.

ד.   ידוע לי כי כתנאי ליציאתי לפרויקט עלי להמציא אישור רפואי חתום ע"י רופא, בנוסף להגשת סיכום רפואי מפורט. אני מתחייב למסור לכם מידע רפואי ונפשי מלא אודותיי.

ה.   אני מתחייב כי טרם יציאתי להתנדבות אשלח לסוכנות אישור על עשיית ביטוח רפואי לרבות מספר הפוליסה ומגבלות רפואיות רלוונטיות.

ו.     טיפול רפואי: אני מצהיר ומתחייב לוותר על כל טענה או דרישה כנגד הסוכנות בהקשר של טיפול רפואי ו/ או שירות רפואי כלשהו במסגרת או בעקבות פעילותי במהלך השתתפותי בהתנדבות.

ז.    אחריות על סיכון: ידוע לי כי ההתנדבות כוללת מגוון פעילויות, לרבות פעילות פיזית ומגע עם האוכלוסייה המקומית. אני לוקח על עצמי מרצון, באופן מלא וללא תנאי את הסיכון לפגיעה או נזק לרבות מחלה, ככל שיקרו במהלך הפעילויות, ומשחרר את הסוכנות ומי מטעמה מכל אחריות לנזק כאמור.

 

אחריות מקצועית רפואית:

אני מתחייב בתשלום ביטוח אחריות מקצועית רפואית מטעם  'מדנס', על ידי חברת 'הראל ביטוח'- (סכום מפורט ב'מסמך מידע למתנדב').

 

11.  חסות ביטחונית

1.     אני מתחייב לעבור תדריך בטחון של מחלקת הביטחון של הסוכנות טרם יציאתי למרכז במועד כפי שייקבע על ידי הסוכנות, לחתום על המסמכים כפי שאידרש על ידם ולפעול על פי הנחייתם. אני מתחייב כי אם ימנע ממני להגיע לתדריך במועד שיקבע כאמור אדאג לקבל את תדריך הביטחון במועד מאוחר יותר, טרם נסיעתי.

2.     אני מתחייב להישמע ולהקפיד על הוראות הביטחון בין שנתנו במסגרת התדריך המקדים או מאוחר יותר, וכי אי ציות עלול לגרור לסיום השתתפותי בתוכנית.  

3.     ידוע לי כי קיימת חסות ביטחונית בבית המתנדבים לאורך כל השנה.

4.     ידוע לי כי קיימת חסות ביטחונית למצבי חירום.

 

12.  הוראות מוסכמות

א.   ידוע לי כי עלי להישמע ולקיים את הוראות הסוכנות, מנהלי המרכז ומטה TEN, שיינתנו לי על ידי הסוכנות בכל הכרוך והנובע מפעילותי בהתנדבות וכן לנהוג בהתאם להוראות חוקי מדינת ישראל, החוקים המקומיים במדינת המרכז (ככל שהם עולים בקנה אחד עם ערכי יסוד ומוסר) ומטרות TEN ולהתנהג בצורה נאותה, הולמת וייצוגית.

ב.   ידוע לי כי לאורך כל תקופת ההתנדבות חל עלי איסור לעסוק בפעילות פוליטית או אידיאולוגית מכל סוג שהוא, לרבות ייזום, השתתפות, עבודה, התנדבות בכנסים או בפעילויות, לרבות בהפגנות ומחאות, במפגשים פוליטיים ואידיאולוגיים, וכן יצירת קשר או ייצוג של גוף בעל אופי פוליטי או אידיאולוגי. הנני מתחייב בזאת שלא לעסוק בפעילות הנ"ל.

ג.    ידוע לי כי עליי לקיים יחסים מקצועיים בלבד מול הצוות המקצועי של המרכז ו/או הקהילה המקומית ויחסים רומנטיים ו/או אינטימיים אינם מותרים במהלך תקופת ההתנדבות.

ד.   ידוע לי כי אם לא אשמע ואקיים את ההוראות כאמור לעיל ו/ או אשתמש בסמים ו/ או אלכוהול וכיו"ב או אנהג באלימות, הסוכנות תהיה רשאית לפעול על פי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות אי הוצאתי לתוכנית או החזרתי לישראל מהמרכז טרם סיום תקופת ההתנדבות. הוצאות החזרתי לארץ יחולו עלי לרבות כל ההוצאות הנוספות שיוצאו, ככל שיוצאו, בגין החזרתי, ואני אהיה חייב להשיב סכומים אלו לסוכנות בהתאם לדרישתכם.

 

13.  כללי

א.     ידוע לי כי השתתפותי בכל ימי ההכנה הינו תנאי לאישור יציאתי לתקופת ההתנדבות. אני מתחייב להיות נוכח ושותף פעיל ולומד בימי ההכנה המהווים תשתית של ידע הכרחי – מקצועי ואתי לעשייה המתמשכת במרכז ההתנדבות.

ב.     ידוע לי כי במהלך הפרויקט יכול ואצולם או ארואיין, בסטילס, בווידיאו או בהקלטת אודיו (להלן: "החומרים"), על ידי הסוכנות ומי מטעמה. בחתימתי על כתב זה אני נותן לסוכנות את מלוא הזכויות בחומרים אלו וכן בחומרים שאעביר אליכם לשימושכם (בכפוף לקבלת קרדיט כדין), ואני מקנה לסוכנות רשות להשתמש בחומרים לצרכיה ולפי שיקול דעתה ללא תמורה כלשהי. אני מוותר על כל טענה בנוגע לשימוש של הסוכנות ומי מטעמה בחומרים הנ"ל. ידוע לי שהסוכנות איננה ולא תהיה אחראית לשימוש לא ראוי שיעשה בחומרים אלו על ידי צד שלישי.

ג.      ידוע לי כי אין בנסיעתי ובהשתתפותי בתהליך המיון ויום ההכנה באמצעותכם או בהשתתפותי ההתנדבותית ב- TEN כדי ליצור ביני לבינכם יחסי עובד-מעביד, יחסי שולח-שלוח, יחסי נאמנות וכיו"ב.

ד.      ידוע לי כי האחריות להסדרת תשלומים במוסד לביטוח לאומי בישראל וברשויות המס מכל מין וסוג שהוא בגין ועקב ובהקשר לנסיעתי לפרויקט, חלה אך ורק עלי. הריני לאשר כי אין ולא תהיה עליכם כל חבות לתשלום או תוספת תשלום בגין נסיעתי, ולא תהיינה לי כל טענות ודרישות כלפיכם בגין תשלומים אלה.

 

 

ה.     אני מצהיר כי קראתי את המידע המופיע באתר הפרויקט https://tenvolunteers.org והאמור בו ידוע לי ומקובל עלי. ידוע לי כי המידע באתר מתעדכן מעת לעת וכי הנוסח האחרון הוא המחייב.

ו.       ידוע לי כי הפרויקטים המתקיימים במסגרת פרויקט תן הינם נכסיה הרוחניים- בלעדיים של הפרויקט ואיני רשאי לעשות בהם שימוש/שינוי/התערבות לתועלתי או לתועלת אחרים בתקופת ההתנדבות ולאחריה שלא בהסכמה כתובה של מטה הפרויקט.

ז.      אני מתחייב כי במהלך תקופת הפרויקט ולאחריה, לא אעביר לאחר ו/או אעשה כל שימוש במידע השייך לסוכנות, או במידע שהגיע אלי במסגרת הפרויקט ואשר אינו נחלת הכלל, לרבות מידע הנוגע לצנעת הפרט ומידע רגיש לפרויקט בדבר פיתוח פרויקטים ייחודיים, רעיונות ויוזמות, דרכי שיווק, דרכי גיוס ופיתוח משאבים וכן פרטים בדבר מערך התורמים של הסוכנות ולא אפגע בדרך כלשהי בשמה הטוב של הסוכנות.

ח.     אני מתחייב למלא את התפקיד שיוטל עלי במסגרת התנדבותי, במסירות ובנאמנות, להשתמש בכל כישורי, ידיעותיי וניסיוני לתועלת הפרויקט ולקידומה, וזאת ברמה גבוהה ויעילה וכפי שיקבע ע"י הפרויקט, ולציית להוראות מנהלי הפרויקט או מי מהם, הנוגעות לאופן ביצוע הפרויקט, המשמעת וההתנהגות.

ט.     אני מתחייב להודיע למנהלי הפרויקט, מיד וללא דיחוי על כל נושא אשר לגביו יש לי עניין אישי ו/או עלול ליצור ניגוד אינטרסים עם השתתפותי בפרויקט.

י.       אני מאשר/ת שלא קיים על שמי רישום פלילי בישראל ובעולם.

Hey there!

Got questions? We're here to help!
Connect with a TEN representative by selecting the relevant program for you: